Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:

  1. administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Adamiakjazz sp. z o.o. z siedzibą w Julianowie (adres korespondencyjny: pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa), zwana dalej „administratorem”;
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy nabycia biletu za pośrednictwem bileterii serwisu Adamiakjazz.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których może być konieczne dysponowanie danymi;
  4. dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym osobom działającym w imieniu administratora. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, za wyjątkiem ich ujawniania podmiotom je przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;
  5. przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz sprostowanie danych osobowych, jak również prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  6. przysługuje Pani/Panu skarga do odpowiedniego organu nadzorczego;
    administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy związanej z nabyciem biletu za pośrednictwem bileterii serwisu Adamiakjazz.pl.

Pliki cookies

Serwis używa „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa
Projekt współfinansowany przez STOART
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Instytut Muzyki i Tańca m.st. Warszawa STOART