Dla kupujących

Strona główna / Dla kupujących / Regulamin obiektu

Regulamin obiektu

Miejscem koncertów Jazz Jamboree 2020 jest Klub Politechniki Warszawskiej „STODOŁA” mieszczący się przy ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa

Postanowienia Ogólne

 1. Klub „Stodoła” (zwany dalej Obiektem) administrowany jest przez Stowarzyszenie Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej „Stodoła”.
 2. Obiekt przeznaczony jest do organizowania imprez kulturalnych, niepodlegających zapisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) odnosi się do całego terenu Obiektu.
 4. Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zapisów Regulaminu.

Wstęp na teren Obiektu

 1. Prawo wstępu na teren Obiektu udzielone zostaje wyłącznie osobom posiadającym ważny bilet wstępu lub inny dokument umożliwiający wstęp na imprezę.
 2. Ważność i użyteczność biletu jest regulowana generalnymi zasadami i warunkami zakupu biletu odpowiednimi dla organizatora imprezy.
 3. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Obiektu.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Służby porządkowe są uprawnione do odmowy wstępu lub usunięcia z terenu Obiektu osób, które nie przestrzegają zasad przewidzianych Regulaminem, w szczególności zasad bezpieczeństwa.
 2. Osoby wchodzące na teren Obiektu zobowiązane są poddać się kontroli dokumentów potwierdzających tożsamość.
 3. Służby porządkowe uprawnione są do przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób wchodzących na teren Obiektu.
 4. Na terenie Obiektu zainstalowany jest monitoring, osoby przebywające na jego terenie wyrażają zgodę na rejestrowanie wizerunku.
 5. Osoby przebywające na terenie Obiektu zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz regulaminu danej imprezy, a także podporządkowywać się poleceniom służby porządkowej.
 6. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Obiektu:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
  2. materiałów wybuchowych;
  3. wyrobów pirotechnicznych;
  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  5. napojów alkoholowych, z wyjątkiem tych zakupionych i spożywanych na terenie Obiektu;
  6. artykułów spożywczych, z wyjątkiem tych zakupionych i spożywanych na terenie Obiektu;
  7. szklanych przedmiotów;
  8. przedmiotów o dużych gabarytach, w tym walizek i dużych plecaków;
  9. środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  10. statywów, monopodów lub teleskopowych wysięgników (tzw. selfie stick);
  11. masztów oraz kijów używanych do ekspozycji flag, bannerów;
  12. lub jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
 7. Osobom przebywającym na terenie Obiektu zabrania się używania kominiarek lub stosowania innych form maskowania twarzy w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe i policyjne.
 8. Na terenie Obiektu zakazuje się:
  1. wchodzenia w strefy nieprzeznaczone dla uczestników imprezy, w szczególności sceny, stanowiska realizacji dźwięku, zaplecza produkcyjnego, garderoby i zaplecza gastronomicznego.
  2. rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
  3. prowadzenia działalności zarobkowej, w tym sprzedaży, akwizycji, działalności reklamowej i promocyjnej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora imprezy;
  4. rozniecania ognia;
  5. wprowadzania zwierząt:
  6. wchodzenia na balkony z napojami lub jedzeniem;
  7. blokowania dostępu do dróg ewakuacyjnych;
  8. niszczenia urządzeń, sprzętu, oznaczeń i tablic informacyjnych oraz nośników reklamowych znajdujących się na terenie Obiektu;
  9. wspinania się na elementy konstrukcyjne i architektoniczne;
  10. używania propagandy politycznej, haseł lub emblematów o treściach rasistowskich, ksenofobicznych, wrogich konstytucji demokratycznej czy demonstrowania radykalnych poglądów również poprzez gesty;
  11. wchodzenia na krzesła;
  12. siadania na balustradach;
  13. palenia i używania wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych poza miejscami wyznaczonymi.
 9. Służby porządkowe uprawnione są do odmowy wstępu bądź usunięcia z terenu Obiektu osób, których zachowanie stwarza zagrożenie dla nich samych bądź innych. W szczególności osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.
 10. Zakazuję się wstępu na teren Obiektu osobom posiadającym zakaz wstępu wystawiony przez organizatora imprezy bądź zarządcę Obiektu.

Odpowiedzialność

 1. Uczestnicy imprezy wchodzą na teren Obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zarządzający Obiektem nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące skutkiem działań osób trzecich.
 2. Odpowiedzialność zarządzającego Obiektem i osób przez niego zatrudnionych przy realizacji imprezy jest wyłączona od przypadków wywołanych z winy w/w osób lub z powodu rażącego niedostosowania się do obowiązujących przepisów.
 3. Osoby przebywające na terenie Obiektu ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich działań zgodnie z obowiązującymi ustawowo przepisami.
 4. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba, która tej szkody dokonała.
 5. Zarządzający Obiektem powinien zostać niezwłocznie powiadomiony o wszelkich wypadkach i szkodach materialnych.
 6. Uczestnik Imprezy może zostać narażony na ciągłe przebywanie w obszarze natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz na wpływ silnych bodźców świetlnych. Osoby cierpiące na schorzenia, których symptomy mogą się pogłębiać pod wpływem tych bodźców, decyzję o uczestnictwie w Imprezie podejmują na własne ryzyko i nie mogą z tego tytułu zgłaszać względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest udostępniony przy wejściu na teren Obiektu.
 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie za każdym razem bez konieczności informowania, jakie są tego powody. Każdy nowy zapis regulaminu zastępuje poprzednią wersję czyniąc ją tym samym nieważną.
 3. W przypadku znalezienia na terenie Obiektu przedmiotów należących do innych osób, należy je przekazać służbom porządkowym lub pracownikom Obiektu.

Aktualny regulamin na stronie Klubu Stodoła

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa
Projekt współfinansowany przez STOART
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Instytut Muzyki i Tańca m.st. Warszawa STOART